Родительское собрание на тему "Молодёжная субкультура" » Школа-гимназия №30 им. Д.Ф. Снегина
Приемная:
+7(727) 262-12-65
Бухгалтерия
+7(727) 264-13-76
Версия
для слабовидящих
» » Родительское собрание на тему "Молодёжная субкультура"
16
сентябрь
2019

Родительское собрание на тему "Молодёжная субкультура"

Күн тәртібі/Повестка дня


1. Жастар арасындағы қосалқы мәдениет. Жастар бейресми қауымдастықтарының құқықтық негіздері (экстремалдар, готтар, граффити және т.б.) және отбасының, мектептің, қоғамның кәмелетке толмағандарға олардың әсерін алдын алудағы бірлескен күш-жігері/ Молодёжная субкультура. Правовые основы молодёжных неформальных объединений (экстремалы, готы, граффити и др.) и совместные усилия семьи, школы, общественности в профилактике их влияния на несовершеннолетних.

(провести с родителями до начала, тренинг «Позитивный настрой»)


2. «Қамқорлық» акциясы/Акция «Забота» до 30 сентября 2019 года


3. Құқықтық оқыту/Правовой всеобуч:

1-4 классы1-тақырып. Қазақстан Республикасының неке  және отбасы туралы кодексі - Отбасы және неке қатынастары саласындағы заңнаманы жүйелеу.

Ата-аналардың құқықтары мен міндеттері - 11-тарау, баланың құқықтары - 10-тарау. Баланың өмір сүру құқығы - 60-бап, баланың ата-аналарымен және басқа туыстарымен қарым-қатынасы - 61-бап, баланың өз пікірін білдіру құқығы - 62-бап, баланың өз атына, әкесінің атына, тегіне деген құқығы - 63-бап, баланың атын немесе тегін өзгерту - 64-бап,  баланың ұлты  - 65-бап, баланың меншік құқығы - 66-бап, баланың өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау құқығы -  67-бап, 70-бап, 12 тарау  (қыркүйек).

/ Кодекс Республики Казахстан О браке (супружестве) и семье - систематизация законодательства в области семейно-брачных отношений. Права и обязанности родителей Глава 11, права ребёнка гл.10.права ребёнка жить и воспитываться в семье ст.60, право ребёнка на общение с родителями и другими родственниками ст.61, право ребёнка выражать своё мнение ст.62, право ребёнка на имя, отчество и фамилию ст.63, изменение имени и (или) фамилии ребёнка ст.64, национальность ребёнка ст.65, имущественные права ребёнка ст.66, право ребёнка на защиту своих прав и законных интересов ст.67, ст.70 Гл.12. 


5-8 классы1-тақырып. Баланың білім алуға құқығы. Орта білім беру, жоғары білім және жоғары білім беру жүйесі білім алуды  жалғастыруға мүмкіндік береді.

Мектеп оқушыларының бейіналды және бейінді дайындығы. Ұлттық бірыңғай тестілеу. Мемлекеттік  грант. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 

Право ребёнка на образование. Система среднего, до вузовского и вузовского образования - возможности продолжения образования. Предпрофильная и профильная подготовка школьников. Единое национальное тестирование. Государственный грант. Закон Республики Казахстан Об образовании


9-11 классыҚазақстан Республикасының білім туралы заңнамасы. 2016-2019 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. Ұлттық бірыңғай тестілеу. Мемлекеттік грант. Қазақстан Республикасындағы білім алудың жолдары. Республиканың және одан тыс жоғары оқу орындарына қабылдау ережелері. Мамандық таңдау. Республиканың жоғары оқу орындары. Дарынды балаларға арналған «Болашақ» бағдарламасы. / Законодательство Республики Казахстан об образовании.  Закон Республики Казахстан «Об образовании». Государственная программа развития образования на 2016-2019гг. Единое национальное тестирование. Государственный грант. Пути получения образования в Республике Казахстан. Правила поступления в ВУЗы республики и за её пределами. Выбор профессии. Высшие учебные заведения республики. Программа «Болашак» для одарённых детей. 


4. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу. ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі. 435-бап. Кәмелетке толмағандар жасаған бұзақылық/

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Кодекс РК Об административных правонарушениях. Статья 435. Хулиганство, совершенное несовершеннолетним


5. «Ақша қаражатын жинауга тыйым салыну» туралы бұйрықпен танысу ҚР «Білім туралы» заңының 8 бабы 2 тармақшасына сәйкес. /Ознакомиить с приказом «О запрете сбора денег» в соответствии с п.2 ст.8 Закона РК «Об образовании» 


6. Әр түрлі мәселелер/Разное (ПДД/жолда жүру ережесі, ТБ/техника қауіпсіздігі, Ішкі тәртіп ережесі/Правила внутреннего распорядка под роспись ознакомить родителей)